Behandling af persondata

Bibliotekets registreringer af dig som låner håndteres i overensstemmelse med Persondataforordningen. Ved oprettelse enten på biblioteket vha. cpr-nr. eller online vha. MitID giver du samtykke til, at biblioteket håndterer dine oplysninger i overensstemmelse med Persondataforordningen.
  • Kun medarbejdere, der som en del af deres arbejde skal håndtere lånerdata, har adgang til disse data.
  • Du kan til enhver tid få oplyst, hvilke data vi gemmer om dig.
  • Du kan få rettet eventuelle forkerte data
  • Du kan bede om at blive slettet fra Hørsholm Biblioteks lånerregister, medmindre du har lånte materialer hjemme eller økonomiske udeståender.
  • Biblioteket er bemyndiget til at behandle dine personoplysninger og personfølsomme oplysninger med hjemmel i Lov om Biblioteksvirksomhed.

Af hensyn til beskyttelse af dine personlige oplysninger, må biblioteket ikke oplyse uvedkommende om, hvilke lån, gebyrer, erstatningssager, reserveringer mv. du er noteret for. 
Oplysninger om, hvilke materialer, du har lånt, anonymiseres 30 dage efter, at du har afleveret materialet, medmindre der er knyttet et gebyr eller en erstatning til materialet. I så tilfælde anonymiseres lånet først i det øjeblik gælden er betalt.
For Bogen Kommer lånere gælder det, at lånehistorikken bevares i op til 5 år for at sikre bedst mulig betjening. I disse tilfælde gives der særskilt samtykke.

Dine rettigheder i forbindelse med behandling af personoplysninger:

Du har ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger kommunen behandler om dig (databeskyttelsesforordningens artikel 15).

Du har ret til at få rettet oplysninger, som er urigtige. Du kan også have ret til at få slettet oplysninger om dig (databeskyttelsesforordningens artikel 16 og 17).

Du har ret til at begrænse behandlingen af dine oplysninger (databeskyttelsesforordningens art. 18).

Du har ret til at gøre indsigelse mod, at vi behandler dine personoplysninger (databeskyttelsesforordningens art. 21).

Du kan udøve dine rettigheder ved at kontakte Hørsholm Kommune - Center for Politik, Personale og IT.

Kontaktoplysninger på kommunens databeskyttelsesrådgiver

Hvis du har spørgsmål til reglerne i databeskyttelsesforordningen eller er utilfreds med måden, Hørsholm Kommune behandler dine oplysninger på, kan du kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver:

Tor Valstrøm

Mail: dpo-kommunen@horsholm.dk

Telefon hovednummer: 48 49 00 00

Klageadgang

Hvis du er utilfreds med kommunens behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at klage over behandlingen. Klagen kan indgives skriftligt, mundtligt eller telefonisk til Hørsholm Kommune - Center for Politik, Personale og IT.

Du kan også klage direkte til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på https://www.datatilsynet.dk/.

Du kan læse mere om Hørsholm Kommunes databeskyttelsespolitik her.